Uluslararasılaşma Politikası

MTU-Uluslararasilasma-Politikasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALATYA TURGUT ÖZAL

ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNSÖZ

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, sınırların kalktığı globalleşen dünyamızda sadece

eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme politikaları çerçevesinde değil aynı zamanda

kültürlerarası ve sosyal gelişimin öneminden hareketle uluslararasılaşma politikasını

oluşturmuştur. Malatya Turgut Özal Üniversitesi; Öğrenci merkezli eğitim anlayışına dayalı

olarak, nitelikli eğitim almanın tüm öğrencilerin temel hakkı olduğu anlayışına sahiptir.

Öğrencilerinin küresel farkındalık olgusunu ve deneyimlerini güçlendirirken eğitim-araştırma

faaliyetlerinde dünya standartlarında olmalarını amaçlamaktadır. Bu çerçevede MTÜ,

önlisans, lisans ve lisansüstü seviyelerinde eğitim-öğretim faaliyeti yürüttüğü alanlarda güncel

küresel eğilimleri araştırmakta, sektörlerdeki gelişmeleri takip etmekte, eğitim metotlarını bu

değişikliklere uyumlu hale getirecek güncellemeleri yapmaktadır.

Eğitim programlarımızdan farklı ülkelerden öğrencilerin faydalanmasının ve

programlarımızdaki eğitim-öğretim faaliyetlerimize nitelikli öğretim elemanlarının katkıda

bulunmalarının, karşılıklı bir sinerji oluşturacağına inanıyoruz.

Üniversitemiz, Uluslararası düzeyde yüksek katma değer yaratan; yenilikçi ve

işbirliğine dayalı eğitim, araştırma ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini gerçekleştirmeyi

kendisine kalite politikası edinmiştir. Uluslararası nitelikte bilgi ve becerilere sahip eleman

yetiştirilmesinin; uluslararası işbirliklerin arttırılması, çeşitlendirilmesi, yabancı öğrenci ve

öğretim üyesi sayılarının yükseltilmesi, uluslararası projelerin gerçekleştirilmesi, uluslararası

görünürlüğün arttırılması ve öğrenci – personel hareketliliğinin gerçekleştirilmesi ile mümkün

olduğu açıktır. Bu nedenle uluslararasılaşma misyonumuz; çok yönlü eğitim, staj, araştırma, iş

birliklerinin ve hareketliliklerinin arttırılması üzerine kuruludur.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak her seviyeden öğrencimizi küresel rekabete

hazır bir biçimde yetiştirmeyi hedefledik. Küresel rekabete hazırladığımız öğrencilerimizin

rekabet edecekleri akranları ile hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde bir araya geldikleri

fırsatları arttırmak vizyonundayız. Aynı şekilde eğitim-öğretim ve idari kadromuzun da

küresel gelişmeleri yakından takip edebilmeleri için her türlü hareketliliğe katılmaları

üniversitemizce teşvik edilmektedir.

Bu bağlamda; Dış İlişkiler Birimi çatısı altında kurulmuş olan Erasmus+

Koordinatörlüğü, Mevlana Koordinatörlüğü, Avrupa Birliği Projeleri Ofisi ve bunun yanı sıra

Uluslararası Öğrenci Ofisi, Kalite Birimi ile entegre çalışarak Üniversitemizin

Uluslararasılaşma hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynamaktadırlar.

Bu belge Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin misyon ve vizyonu çerçevesinde

uluslararasılaşma politikalarını ve hedeflerini belirlemek üzere hazırlanmıştır.1. MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASILAŞMA MİSYON VE VİZYONU

Misyon

Malatya Turgut Özal Üniversitesinin Uluslararasılaşma misyonu, yerel değerlerden

kopmadan evrensel değerlere ulaşan, yerel değerleri evrensele, evrensel değerleri yerele

taşıyanbir eğitim anlayışıyla, Türkiye’yi 21. yüzyılda söz sahibi yapacak bireyler

yetiştirmektir. Ulusal ve Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren akademik kurum olma hedefi

ile ülkemizin istikbali ve istikrarı için araştırmak, üretmek, mevcut imkanları ile

gerçekleştirdiği yeniliklerle insanlığa ve doğaya katkı sağlamak üniversitemizin öncelikli

misyonudur.

Vizyon

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin Uluslararasılaşma vizyonu; Malatya’yı

uluslararası akademik çalışmaların cazibe merkezi haline getirerek, yerel, bölgesel, ulusal ve

küresel düzeyde sorunlara bilimsel çözümler üretmektir. Yüklendiği sosyal sorumluluğun

bilincinde olan, ülkemizin beklentileri ve hedefleri doğrultusunda, evrensel düzeyde fark

yaratarak geleceğe yön veren, yenilikçi, model alan değil, model olan bir üniversite olmaktır.

 1. MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ’NİN

ULUSLARARASILAŞMA İLE İLGİLİ STRATEJİK PLAN, AMAÇ VE

HEDEFLERİ

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Uluslararasılaşma yol haritasını aşağıdaki hedefler

ve ölçülebilir parametreler kapsamında belirlemiştir:

 • Uluslararası işbirliklerinin arttırılması ve çeşitlendirilmesi
 • Uluslararası eğitim veren programların açılması
 • Yabancı dilde eğitim veren programların arttırılması
 • Yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısının arttırılması
 • Uluslararasılaşmış müfredat oluşturulması
 • Uluslararası değişim programları kapsamında üniversitelerle anlaşmalar

gerçekleştirilmesi ve anlaşma sayılarının arttırılması

 • Uluslararası kurum ve kuruluşlarla ikili anlaşmalar gerçekleştirilmesi• Değişim programlarının tanıtımı amacıyla, öğrencilere ve öğretim elemanlarına

yönelik bilgilendirme toplantıları yapılması, oryantasyon etkinliklerinin

düzenlenmesi.

 • Uluslararası değişim programları kapsamında gelen/gönderilen öğrenci ve

personel sayısının artırılması.

 • Uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak yükseköğretim faaliyeti

gerçekleştirmek üzere işbirliği anlaşmaları yapılması.

 • Uluslararası kurum, kuruluş ve firmalarla işbirliği içinde çalışarak araştırmaya

ayrılan kaynakları ve çıktıların yaygın etkisinin arttırılması,

 • Uluslararası toplumsal katkı uygulamaları için çalışmalar yürütülmesi,
 • İşbirliği anlaşmaları kapsamında faaliyet gösterdiğimiz alanlarda uluslararası

çalıştay, seminer konferans vb. düzenlenmesi.

 • Uluslararası öğrenci sayısının arttırılması.
 • Uluslararası proje sayılarının arttırılması.
 • Üniversitemizce gerçekleştirilecek olan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına her

yeni akademik yıl için katılacak öğrenci sayısının arttırılması.

 1. MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİNİN

ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKA ALANLARI, YÖNTEM VE

HEDEFLERİ

MTÜ’nün uluslararasılaşma politikasının önemli bir parçasını uluslararası değişim

programları oluşturmaktadır. Eğitim, öğretim ve araştırmada uluslararası standartlara ulaşmak

için uluslararası öğrenciler ve öğretim elemanları ile yakın iş birliği ve etkileşim içinde

kalınmaktadır. Bu hedefe yönelik olarak Erasmus, Mevlâna ve benzeri ikili değişim

programları kapsamında üniversitelerle anlaşmalar gerçekleştirilmektedir. MTÜ, uluslararası

değişim programlarına gönderilen öğrencilerin, personelin yanısıra uluslararası düzenlenen

seminer, konferans, çalıştay gibi etkinliklerin sayısını arttırmayı hedefleri arasına almıştır.

MTÜ, değişim programlarının dışındaki uluslararası faaliyet ve iş birlikleri ile

Üniversitenin saygınlığının, bilinirliğinin ve araştırma kapasitesinin yükseltilmesini

hedeflemektedir. Bu hedeflere yönelik olarak, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak

yükseköğretim faaliyeti gerçekleştirmek üzere iş birliği anlaşmaları yapmayı hedeflemekte,

uluslararası öğrenci ve öğretim üyelerinin Üniversiteye gelmesini teşvik edecek uygulamaları

hayata geçirmek için çalışmalar yapmaktadır.

MTÜ, uluslararası bilimsel toplantıların düzenlenmesini teşvik ederek faaliyet

gösterdiği akademik ve mesleki alanlardaki uluslararası literatüre katkıda bulunmayı, bilimsel

faaliyetlerin geliştirilmesini teşvik etmeyi öncelikleri arasında değerlendirir. Uluslararasılaşma politikası kapsamında üniversitemiz, küresel düzeyde etkili

araştırmalar yürütmeyi amaçlar. Yürütülen araştırmaların uluslararası standartlara uygun

olmasını sağlamayı, desteklediği yayın ve projeler ile uluslararası alanda tanınan ve bilinen

bir eğitim kurumu olmayı önemsemektedir. Bu çerçevede MTÜ, öğrencilerinin ve akademik

personelin araştırma becerilerinin geliştirilmesini, araştırmada öncülük rolü üstlenmelerini

sağlamakta, bölgesel ve uluslararası araştırma merkezlerinin ve yayıncılık faaliyetlerinin

desteklenmesini hedeflemektedir. MTÜ, endekslerde üst sıralarda yer almayı hedefleyen bir

uluslararasılaşma anlayışına sahiptir. Bu doğrultuda MTÜ, program bazında uluslararası

standartları sağlamak üzere iyileştirme planları oluşturur, akreditasyon başvurularının

yapılmasına ve akreditasyon prosedürlerinin uygulanmasına önem verir.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi; eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme

faaliyetlerinin toplumsal katkıya dönüşebilmesini sağlamak amacıyla akademisyenlerini ve

araştırmacılarını sürekli teşvik etmekte, uygulama ve araştırma merkezleri ile bilime ve

insanlığa faydaya dönüşecek bilgiyi üretmeyi hedefler.

Uluslararası yayınların özendirilmesine özel önem vermekte, bu doğrultuda akademik

personeli teşvik edici uygulamaları hayata geçirmektedir. MTÜ, araştırmaların somut sonuçlar

üretmesini ve fayda sağlamasını önemsemektedir. Bu kapsamda MTÜ, bölgeye ve stratejik

öncelik verdiği sektörlere/alanlara yönelik araştırma faaliyetlerinde bulunmakta veya bu

faaliyetleri desteklemektedir.

Üniversitemizin eğitim ve öğretim, bilim, teknoloji ve sanat faaliyetlerini uluslararası

standartlara uygun olarak dijital öğrenme ortamlarında sunmak ve bu alanda yenilikçi adımlar

atmak temel politikalarımızdan biridir. Bu kapsamda üniversitemiz kendine ait UZEM

sistemini kurmuş, gerek dijital eğitim-öğretim gerekse ulusal ve uluslararası toplantılarını bu

platformda gerçekleştirmek üzere hizmete sunmuştur.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi veya bir başka Türk üniversitesinde eğitim-öğretim

almak üzere ülkemize gelen yabancılara Türkçe öğretmek için MTÜ bir Türkçe Öğretim

Merkezi kurmuştur. Bu merkez, bölgede bulunan yerleşik yabancılara da açılacak olup,

topluma katkı sunmayı da amaçlamaktadır.

MTÜ’de tüm akademik birimler, uluslararasılaşma sürecine aktif katkıda

bulunmaktadır. Akademik ve idari personeller uluslararası toplantılar, uluslararası iş birlikleri,

uluslararası değişim programları ve uluslararası akreditasyon çalışmalarını koordineli olarak

yürütürler.

 1. ULUSLARARASILAŞMA KAYNAKLARI

MTÜ uluslararasılaşma hedeflerinin gerçekleştirilmesi için üniversite bütçesinden

yararlanır. Uluslararasılaşma çalışmalarında Erasmus+ haraketlilik fonları başta olmak üzere

her türlü dış kaynağın kullanımına da öncelik verilir. İkili değişim anlaşmalarında ise

mütekabiliyet esasında eşitler arası ilişkiler düzleminde çalışılır.MTÜ, uluslararası akademik çalışmalara yönelik destek vermektedir. Bu çalışmalar

içinde, MTÜ’de düzenlenen uluslararası panel, çalıştay ve konferanslar, MTÜ akademik

personelin yurt dışında katıldıkları konferans, seminer ve çalışmalar ile uluslararası yayın

faaliyetlerinin teşviki için destek de olunur.

 1. ULUSLARARASILAŞMA KADROSU

MTÜ uluslararasılaşma politikaları ve hedefleri üniversite yönetimince ve MTÜ

Uluslararası Öğrenci ve Değişim Programları Kurum Koordinatörlüğü tarafından hayata

geçirilir. Üniversitemizde; fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu bünyesinde bulunan

bölüm ve programların bir personeli uluslararasılaşma ile ilgili faaliyetlerin

koordinasyonundan sorumludur.

TR